fot

Hak holowniczy informacje

ed.pl Marzec 2018

Podstawa Poz. 1260 Ustawa art:71 pkt4

Ustawa

Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu.

Art. 71.4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla.

4a. Przepis ust. 4 dotyczy także ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej. W przypadku ciągnika rolniczego może być on dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o ograniczeniu prędkości konstrukcyjnej do 25 km/h.

Warunki techniczne - wybrane

Podstawa Warunki techniczne - Poz. 2022

DZIAŁ II Wymiary, masy i naciski osi pojazdu

§ 3.7. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem, ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie może przekroczyć:

1) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
2) dopuszczalnej masy całkowitej tych pojazdu,
3) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów przez producenta,
4) 3500 kg,

– z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.16)), masa ta nie może przekroczyć 150% dopuszczalnej masy cał- kowitej pojazdu ciągnącego przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w pkt 1, 3 i 4.

8. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca, ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, nie może przekroczyć:
1) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego;
2) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów samochodowych przez producenta lub połowy ich masy własnej powiększonej o 75 kg, należy przyjąć mniejszą wartość;
3) 750 kg.

10. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem, ciągniętej przez autobus nie może przekroczyć 3500 kg, a bez hamulca 750 kg, oraz nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej autobusu.

11. Zespół pojazdów składający się z samochodu osobowego i przyczepy, obciążonych do wartości maksymalnych mas całkowitych, powinien ruszyć z miejsca co najmniej 5 razy w czasie 5 minut pod wzniesienie o nachyleniu 12%.

DZIAŁ III Warunki techniczne pojazdu samochodowego i przyczepy przeznaczonej do łączenia z tym pojazdem
Rozdział 1 Warunki ogólne

§ 7.8. Pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy oraz przyczepa powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia sprzęgające, o których mowa w  Regulaminie nr 55 EKG ONZ.
Połączenia elektryczne urządzeń sprzęgających powinny być wykonane w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy inżynierskiej zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Poziom wiedzy jest opisany w normach: PN-ISO 1724, PN-ISO 3731, PN-ISO 3732, PN-ISO 1185.

  • Poziom wiedzy według obowiązujących warunków technicznych nie uwzględnia możliwości zastosowania gniazda 13-pin zgodne z DIN/ISO 11446.

8a. W przypadku gdy obciążony albo nieobciążony bagażnik został zamontowany na kuli urządzenia sprzęgającego albo zintegrowany z nadwoziem pojazdu, w sposób naruszający art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy, bagażnik powinien być wyposażony w:
1) światła, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3–5, 7, 8, 12–14, spełniające wymagania określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) miejsce przewidziane do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, spełniające wymagania określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

Ustawa Art. 60. 1. Zabrania się:

2) zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych
lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne;

Światła

Warunki techniczne - Poz. 2022 Rozdział 3 Światła § 12

§ 12. 1. Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:

1) drogowe – pojazd samochodowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h;
2) mijania – pojazd samochodowy;
3) kierunkowskazów – pojazd samochodowy i przyczepa; nie stosuje się do motocykla jednośladowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r.;
4) hamowania „stop” – pojazd samochodowy i przyczepa;
5) oświetlające tylną tablicę rejestracyjną – pojazd samochodowy i przyczepa;
6) pozycyjne przednie – pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1,6 m lub więcej;
7) pozycyjne tylne – pojazd samochodowy i przyczepa;
8) odblaskowe tylne inne niż trójkątne – pojazd samochodowy;
9) odblaskowe tylne trójkątne – przyczepa;
10) odblaskowe przednie – przyczepa;
11) odblaskowe boczne – pojazd samochodowy o długości przekraczającej 6,0 m, ciągnik siodłowy i przyczepa;
12) awaryjne – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;
13) przeciwmgłowe tylne – pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;
14) cofania – pojazd samochodowy, z  wyjątkiem motocykla, i  przyczepa o  dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg; dotyczy przyczepy zarejestrowanej po raz pierwszy po dniu 1 sierpnia 2009 r.;
15) obrysowe przednie i tylne – pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2,1 m; nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną w zakresie świateł obrysowych tylnych;
16) pozycyjne boczne – pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6 m (długość przyczepy powinna być liczona razem z dyszlem);

3. Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła:

10) cofania – przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg oraz przyczepy, o której mowa w ust. 1 pkt 14, zarejestrowanej po raz pierwszy do dnia 1 sierpnia 2009 r.;

ISO 1724 - Typ N

Gniazdo 7-pinowe typu N wykorzystywane jest najczęściej do lekkich przyczepek do 750kg, gdzie nie ma zmontowanego światła cofania.
Dla większych przyczep (w tym kempingowych) gdzie już jest wymagane światło cofania powinno zastosować się dodatkowe gniazdo 7-pinowe typu S, które jest uzupełnieniem poprzedniego i posiada odpowiedni pin do podłączenia światła cofania.

więcej

ISO 3732 - Typ S

Gniazdo 7-pinowe typu S oprócz podłączenia światła cofania ma jeszcze dodatkowo miejsce na przewód zasilający 12V czy przewód ładownia np.: do naładowania akumulatora przyczepy kempingowej.

więcej

ISO 1724 - Typ N oraz ISO 3732 - Typ S

Zgodne z obowiązującymi przepisami zastosowanie dwu złączy: ISO 1724 - Typ N oraz ISO 3732 - Typ S w celu zapewnienia prawidłowego podłączenia przyczep i bagażników zasłaniających światła i tablice rejestracyjną pojazdu.

więcej

ISO 11446

W nowszych przyczepach kempingowych jak i w bagażnikach rowerowych mocowanych na hak holowniczy stosuje się zamiast dwóch gniazd 7pinowych jedno gniazdo 13-pinowe zawierające w sobie wszystkie piny z typu N i S.

więcej
Autor: ed.pl Dodane: 09 03 2018

A-Frame

Jak zabrać samochód na wakacje - Firma Tow A Frame Ltd. Wprowadziła na rynek europejski, zaczep do ciągnięcia samochodu. Chodzi tu o ciągnięcie samochodu tak jak przyczepy - bez kierującego w samochodzie ciągniętym. Jak to jest możliwe kliknij na obrazku poniżej (film na youtube).

więcej

Dodatkowa tablica rejestracyjna "bagażnik" - informacje.

Podstawa: Rozporządzenie/Opłata;/Znak legalizacyjny

  • Uwaga:

    Brak tablicy rejestracyjnej podczas okresowego badania technicznego pojazdu, skutkuje uznaniem stanu technicznego za niezadowalający a wynik badania należy określić jako negatywny. Dotyczy również dodatkowej tablicy rejestracyjnej "bagażnik".

Kiedy sprzedajemy pojazd, dla którego wydano trzecią tablicę rejestracyjną, należy ją przekazać nowemu właścicielowi.
Kupując pojazd z wpisaną w DR informacją o wydanej dodatkowej tablicy rejestracyjnej "bagażnik" należy przejąć ją od poprzedniego właściciela pojazdu.

Opłaty:

53 zł - za wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej, pobierana jest opłata łączna (składniki opłaty poniżej).

40 zł - opłata za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej "bagażnik".
12,5 zł - opłata za wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych.
0,50 zł - opłata ewidencyjna.

Prawo:

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, dodatkowa tablica rejestracyjna "bagażnik" powinna zostać umieszczona na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym (wymagane jest oświetlenie tablicy).
Jeśli bagażnik zakrywa światła pojazdu, powinien zostać wyposażony w odpowiednie oświetlenie.
W przeciwnym wypadku kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości 200 zł. więcej...

Uwagi:

Połączenie elektryczne pojazdu i bagażnika wyposażonego w światła musi zapewnić prawidłowe działanie, między innymi również światła cofania znajdującego się na bagażniku. (nie możliwe w pojazdach wyposażonych w gniazdo ISO 1724 - popularne siedmiostykowe).

Pojazd, dla którego wydaje się dodatkową tablicę rejestracyjną, nie musi być wyposażony w hak holowniczy (przystosowany do ciągnięcia przyczep).
Pojazd, który ze względów konstrukcyjnych (brak dopuszczalnej masy zespołu, podanej na tabliczce znamionowej pojazdu) nie może ciągnąć przyczepy, nie może być wyposażony w hak holowniczy. Podstawa

Schematy połączeń:

Badanie techniczne

24 08 2018

  • Badanie HAK - rodzaj badania INNE CZYNNOŚCI bez pobierania danych z CEP. Zapis takiego badania w trybie awaryjnym, bez wysyłania do CEP. Pobiera się opłatę ewidencyjną. Określa się wynik badania.

Wpis „HAK” w zaświadczeniu

Zakres Poz. 776.
§ 6.8. W przypadku gdy badaniu technicznemu podlega pojazd silnikowy, o którym mowa w art. 71 ust. 4 i 4a ustawy, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu zamieszcza w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wpis o spełnieniu przez pojazd dodatkowych warunków technicznych oraz dokonuje w prowadzonym rejestrze adnotacji o treści „HAK”.


Złącza

Źródło Wikipedia

W Europie, stosuje się zarówno złącza 7-pinowe (ISO 1724), jak i 13-pinowe (ISO 11446). Powodem, dla którego istnieje 13-pin, jest to, że 7-pin nie jest w stanie zapewnić wszystkich wymaganych połączeń.

Haki holownicze - więcej.

  • Amerykańskie haki holownicze.
Gniazdo - połączenie mechaniczne

Amerykański hak holowniczy to tak naprawdę kwadratowe gniazdo do którego wpinamy odpowiednią do potrzeb końcówkę, przy czym wcale nie musi to być kula!

fot

Rozmiar kwadratowego gniazda pośrednio zależy od klasy haka.

fot

Najczęściej spotykane to 1 1/4 cala (31,75 mm) oraz 2 cale (50,8 mm). Czasem w hakach klasy IV i V stosowane są gniazda 2 1/2 cala (63,5 mm).

Kula

Występuje kilka rodzajów.

fot

Najpopularniejsze to:
1 7⁄8 cala (47.6 mm)
2 cale (50.8 mm)
2 5⁄16 cala (58.7 mm)

fot
Link do sklepu.

Europejska znormalizowana wg. ISO kula ma 50 mm średnicy (1,97 cala).

fot

Zestaw z europejską homologacją E20, dostępny za około 150zł.

Połączenie elektryczne

Nie istnieje adapter pozwalający na podłączenie europejskiej wtyczki do amerykańskego gniazda. W amerykańskim połączeniu brak światła przeciwmgłowego a kierunkowskazy i światło hamowania stop na bokach pojazdu, połączono razem.

fot

Gniazdo i wtyczka - amerykańskie

1. fioletowy - światło cofania
2. czerwono/czarny - prąd 12V (zasilanie akumulatorów przyczepy - zasilają awaryjnie hamulce)
3. niebieski - sterowanie hamulcami (brak control module - ustawiasz sobie z samochodu siłę hamowania w zależności od obciążenia przyczepy)
4. zielony - prawy stop i kierunek (na jednym przewodzie)
5. żółty - lewy stop i kierunek (na jednym przewodzie)
6. brązowy - pozycyjne, podświetlenie tablicy, obrysówki
7. biały - masa


  • Inne typy połączeń elektrycznych.
fot
fot

Multicon (Feder).

fot
fot

WeSt (Westfalia).

fot
fot

Jaeger (13-to pinowe).

Więcej informacji na stronie: pickupklub.pl