25 maja 2020

fotos
Fot. Oznakowany radiowóz marki BMW źródło: policja.gov.pl.

Pokwitowanie

Nowy wzór pokwitowania zatrzymania dokumentu.

Podstawa prawna

Pokwitowanie zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania albo karty kierowcy.

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Poz. 2141), które obowiązuje z dniem 7 listopada 2019 r., określono między innymi definicję pojazdu użytkowego, kryteria oceny stanu technicznego oraz wzory dokumentów.
Po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie będą stosowane pokwitowania według dotychczasowego wzoru (§ 25.6).
W związku z powyższym z początkiem maja 2020 r. Kontrolujący wdaje wyłącznie pokwitowanie według nowego wzoru.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kontrolującym (§ 1. 2. ust.2) – rozumie się przez to policjanta, inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusza Straży Granicznej, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, strażnika gminnego (miejskiego), strażnika leśnego, funkcjonariusza Straży Parku lub osobę działającą w imieniu zarządcy drogi, przeprowadzającą kontrolę zgodnie z zakresem określonym w ustawie;

fotos
Wzór strona pierwsza.

Pokwitowanie stanowi jednocześnie skierowanie.

§ 13. 2. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, pokwitowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie skierowanie na dodatkowe badania techniczne, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 ustawy. W razie konieczności wystąpienia do starosty z wnioskiem, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w pokwitowaniu zamieszcza się informację o tym wniosku.

Oryginał pokwitowania otrzymuje osoba, której zatrzymano dokument.

Istotnym z punktu widzenia diagnosty przeprowadzającego dodatkowe badanie techniczne, jest zapis § 13. 1., który jednoznacznie informuje, że oryginał pokwitowania posiada osoba, której zatrzymano dokument.
Kody usterek.

§ 5. 7. Usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej pojazdu dzieli się na trzy kategorie: ...

Sposób identyfikowania pojazdu, zakres i metody kontroli jego stanu technicznego zawiera załącznik nr 1 do omawianego rozporządzenia.

fotos
Wzór strona druga.

Kontrola techniczna pojazdu użytkowego (wybrane).

Pojazd użytkowy to:

pojazd kategorii M2, M3, N2 lub N3, przyczepa kategorii O3 lub O4 oraz ciągnik kołowy kategorii T5 użytkowany na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy;

§ 7. 1. Jeżeli podczas drogowej kontroli technicznej pojazdu użytkowego zostało ujawnionych wiele usterek poważnych lub niebezpiecznych, uzasadniających poddanie kontrolowanego pojazdu dodatkowemu badaniu technicznemu obejmującemu zakres okresowego badania technicznego:
1) w stosunku do pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – organ kontroli ruchu drogowego występuje do starosty z wnioskiem o skierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 2a lit. b ustawy;
2) w stosunku do pojazdu niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyniki tej kontroli są przekazywane Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w trybie i w sposób określony w art. 54d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Ustawa!

Art. 81. 11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:
1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:

2a) skierowany przez starostę po otrzymaniu:
a) informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
b) wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy;