Maj 2024

fotos
Udostępnij


Z dniem 17 maja 2024 r.
Firmy montujące instalacje gazowe, muszą umieszczać tabliczki informacyjne.

Na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919 z 2023 r.)

Art. 43. Podmiot dokonujący montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu umieszcza na tabliczce informacyjnej – w odniesieniu do podlegających homologacji elementów instalacji lub dodatkowego układu zasilania gazem pojazdu – informacje, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 58 ust. 1.

Na podstawie art. 58 ust. 1. wydano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2023 r. w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu (Dz. U. poz. 2001 z 2023 r.), w którym określono wzór wymaganej tabliczki informacyjnej (załącznik nr 18).

Tabliczkę informacyjną należy umieścić w sposób trwały i łatwo dostępny w miejscu widocznym na ramie drzwi albo pod pokrywą komory silnika.

Tabliczka informacyjna powinna być wykonana z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne (takie jak np. warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne) i w taki sposób, aby możliwe było odczytanie danych na niej zawartych.

Diagnosta nie ma obowiązku weryfikacji tabliczki

Przeprowadzając badanie techniczne pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, diagnosta wykonuje czynności zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 776 z 2012 r. Tekst jednolity rozporządzenia Dz. U. poz. 141 z 2023 r.)

Powyższe przepisy nie dają podstaw prawnych do weryfikacji tabliczki informacyjnej przez diagnostę podczas przeprowadzania BT.

fot
Fot. Tabliczka informacyjna Źródło: Firma Karat.