Nowość - polskie nalepki ekologiczne.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.
Rozporządzenie - zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Poz. 893.

Polskie nalepki, którymi oznacza się pojazdy:

1) elektryczne;
2) napędzane wodorem;
3) napędzane gazem ziemnym.


Nalepki wydawane są bezpłatnie więcej...

Na nalepce umieszcza się siedmiocyfrowe oznaczenie gminy według systemu TERYT oraz numer porządkowy nalepki.

Ustawa przewiduje:
karę 500zł. za wjazd do "strefy czystego transportu" bez odpowiedniej nalepeki

 • Rozdział 7
  Zmiany w przepisach obowiązujących

  Kara 500zł za wjazd do strefy

  Art. 48. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.5)) po art. 96b dodaje się art. 96c w brzmieniu:
  „Art. 96c. Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.”.

  darmowe parkowanie w strefach

  Art. 49. 2) Samochody elektryczne są zwolnione z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

  możliwość korzystania z "bus pasów"

  Art. 55. „Art. 148a. 1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych ..., po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

  oznaczenie nalepką

  Art. 148b. 1. Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1. 2. Nalepkę, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.”.

  tablice wskazujące na rodzaj paliwa obowiązuje od 01 stycznia 2020

  2) w art. 71 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  „2a. Pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem posiadają tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu.”;

Francuskie winiety ekologiczne.


Zakup przez internet
Wykaz stref, zasady wydawania odpowiednich plakietek
Koszt plakietki - 45.50zł.
Wjeżdżając na teren strefy ekologicznej bez odpowiedniej plakietki ekologicznej, można otrzymać karę grzywny w wysokości 68 euro.

01.07.2016 wprowadzono we Francji plakietkę ekologiczną Crit’Air. Obowiązek jej posiadania wszedł w życie 01.01.2017 roku. Od 01.04 2017 roku pojazdy niezarejestrowane we Francji zostały objęte obowiązkiem posiadania plakietki Crit’Air, jeśli chcą wjechać do następujących miast: Paryż, Lyon, Lille, Strasburg oraz Grenoble. Lista miast objętych obowiązkiem posiadania plakietki ekologicznej będzie się powiększać.


Czeskie plakietki emisji: (w 2018 roku)
Koszt plakietki - brak danych.
Wjazd do strefy ekologicznej bez posiadania odpowiedniej plakietki emisji będzie wykroczeniem, a kierowca, w razie kontroli policyjnej, zapłaci mandat w wysokości 1.500-2.500 koron czeskich (55-95 euro).

Od 2018 r. w Czechach zostanie wprowadzona plakietka emisji „Emisni-Plaketa“. Plakietka emisji ma być obowiązkowa dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i motocykli i, na wniosek włąściciela pojazdu, będzie przyznawana pojazdom spełniającym normy EURO3 i EURO4 w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym. Od tego czasu na terytorium Czech będzie można tworzyć strefy ekologiczne.


Austriackie winiety ekologiczne:


Zakup przez internet W przypadku aut < 3,5 tony DMC sprzedawca winietki musi osobiście nakleić ją na szybie przedniej pojazdu. punkty sprzedaży.
Aktualna mapa
Jednorazowy koszt winiety - 2,5 EUR brutto + koszt obsługi serwisowej.
Pojazd, który nie posiada winiety w czasie kontroli jest zakwalifikowany jako Euro 1, a tym samym nakładany jest mandat karny w wysokości 2.180,-€.

Wszystkie pojazdy ciężarowe, poniżej lub powyżej 3,5 tony dmc (jeżeli w dowodzie rejestracyjnym określono rodzaj pojazdu - pojazd ciężarowy), muszą posiadać winietę ekologiczną emisji spalin normy klasy Euro, jeżeli ich droga prowadzi do - lub przez Austrię. Wynika to z rygorystycznych zakazow środowiskowych dla samochodów ciężarowych w Wiedniu, we wschodniej części Dolnej Austrii, w Styrii, w Górnej Austrii okolicach Linzu, w Tyrolu - obowiązek oznakowania pojazdów ciężarowych winietami ekologicznymi wprowadzany będzie też w innych regionach jeżeli zanieczyszczenie środowiska będzie przekraczać określone normy. aktualna mapa...

Taka nalepka musi być od 1 stycznia 2015 roku nalepiona na wszystkich samochodach ciężarowych.
Zagraniczne nalepki ekologiczne nie są uznawane! W dolnej części nalepki znajdują się informacje dotyczące kategorii pojazdu, rodzaju paliwa, filtra cząstek stałych (oznaczenie za pomocą perforacji).

  Legenda
 • P - pojazd wyposażony w filtr cząstek stałych, co jest potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do montażu zatwierdzonych filtrów cząstek stałych.
 • M - kategoria M, pojazd przeznaczony do przewozu osób
 • N - kategoria N, pojazd przeznaczony do przewozu ładunków
 • D - pojazd z silnikiem Diesla
 • B - pojazd z silnikiem benzynowym
 • A - napęd alternatywny
 • W górnej części jest perforowana informacja o numerze VIN (6 lub 7 znaków) oraz numerze seryjnym.
 • Brak danych (perforacji) na nalepce jest traktowany jak brak nalepki.

Za jazdę bez nalepki grozi mandat w wysokości od 2180 EUR.
Nalepka zachowuje aktualność po zmianie właściciela pojazdu


Niemieckie nalepki ekologiczne:


Aktualny wykaz stref
Formularz zamówienia nalepki przez internet
Koszt nalepki - 79zł brutto.
Wjazd pojazdem do strefy ekologicznej bez wymaganej nalepki skutkuje mandatem w wysokości od 40 do 80 Euro, nawet w przypadku kiedy pojazd spełnia normy ekologiczne wymagane w danej strefie!

Nalepki ekologiczne służą do oznaczania pojazdów spełniających wymagania określone w niemieckich przepisach i niektóre z nich uprawniają do wjazdu do stref ekologicznych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Możliwość uzyskania nalepki ekologicznej uzależniona jest od normy czystości spalin danego pojazdu.
Nalepki ekologicznej - zgodnie z niemieckimi przepisami - nie może otrzymać pojazd z silnikiem: Benzyna/gaz - pierwsza rejestracja przed dniem 01.01.1993; Diesel - pierwsza rejestracja przed dniem 01.01.1997 - sam. osobowy, a przed dniem 01.10.1996 - sam. ciężarowy.