Dokument UC48.

Dodane: 22 października 2020.

Minister Infrastruktury
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dokument UC48
Przebieg procesu legislacyjnego.
fotos
Fot: eurodiagnosta.pl

Wybrane:
Dokumentacja fotograficzna

Obecność pojazdu na badaniach technicznych, z wyłączeniem pojazdów służb, o których mowa w art. 86 ust. 1, podlega dokumentowaniu fotograficznemu. Dokumentacja fotograficzna zawiera wyraźne zdjęcia przedstawiające całą bryłę pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu oraz wskazanie drogomierza. Dokumentacja fotograficzna jest przechowywana na stacji kontroli pojazdów przez okres pięciu lat od dnia przeprowadzenia badania technicznego.

Weryfikacja badania

W przypadku gdy w ocenie właściciela lub posiadacza pojazdu istnieje uzasadnione przypuszczenie, że badanie techniczne zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów prawa, właściciel lub posiadacz pojazdu może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia tego badania, przedstawić pojazd do ponownego badania technicznego.

Ponowne BT na innej SKP

Właściciel lub posiadacz pojazdu może wystąpić do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania technicznego na innej stacji niż wskazana w ust. 2.

Dodatkowa opłata

Opłatę za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie pobiera się w przypadku przeprowadzania badania technicznego po upływie 30 dni od wyznaczonej daty tego badania.

Dodatkowe szkolenia dla diagnostów
Dokumentem stwierdzającym uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych jest świadectwo kompetencji diagnosty.

Wykonywanie i przechowywanie dokumentacji fotograficznej.
 • „Dokumentacja fotograficzna zawiera wyraźne zdjęcia przedstawiające całą bryłę pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu oraz wskazanie drogomierza”.

  Z tego zapisu nie wynika, że pojazd musi znajdować się na stanowisku diagnostycznym, jednak mając na uwadze cel (Obecność pojazdu na badaniach technicznych) pojazd, powinien być fotografowany na stanowisku kontrolnym SKP.

fotos
Fot 1: przekątna z przodu
fotos
Fot 2: przekątna z tyłu
fotos
Fot 3: widok wskazań drogomierza
 • Dobrym rozwiązaniem byłby zakup dedykowanego aparatu fotograficznego do wykonywania dokumentacji fotograficznej BT, który będzie stale dostępny na SKP.

  Aparat posiada własną pamięć do przechowywania fotografii cyfrowych (kopia w razie awarii). Fotografie gromadzimy na lokalnym dysku komputera na SKP.

  Na rynku są dostępne aparaty fotograficzne, które umożliwiają bezprzewodowe przesyłanie fotografii na dysk komputera.

 • Aplikacja zintegrowana z oprogramowaniem SKP.

  Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie specjalna aplikacja na smartfon. Aplikację powinni opracować autorzy oprogramowania SKP.

 • „Dokumentacja fotograficzna jest przechowywana na stacji kontroli pojazdów przez okres pięciu lat od dnia przeprowadzenia badania technicznego”.

  Do przechowywania dokumentacji fotograficznej BT powinna zostać zaimplementowana odpowiednia funkcja w programach obsługujących BT (tak jak dokumentacja fotograficzna zmian konstrukcyjnych).

Druk 388.

Dodane: 24 czerwca 2020.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Diagnosta zwraca zatrzymany elektronicznie dowód rejestracyjny.

w art. 132:

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może dokonać również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania, a w przypadku nieprawidłowo wyznaczonego terminu badania technicznego – po jego ponownym ustaleniu, przez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie.”;

Druk nr 388
Uzasadnienie
Przebieg procesu legislacyjnego Druk nr 388