eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA

6.2. Kabina i nadwozie
6.2.1. Stan ogólny

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna. Pojazd umieszczony na kanale przeglądowym lub na dźwigniku.
UD UP UN
a) Obluzowana lub uszkodzona część nadwozia grożąca uszkodzeniem ciała.

Obluzowana lub uszkodzona część grożąca odpadnięciem.
X


X
b) Niepewne mocowanie słupka nadwozia.

Pogorszona stabilność.
X

X
c) Do wnętrza przedostają się spaliny z układu wydechowego lub z silnika

Zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe.
X


X
d) Niebezpieczna przeróbka**).

Zbyt mały odstęp od obracających lub poruszających się części lub nawierzchni drogi.
X

X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

**) „Niebezpieczna przeróbka” oznacza przeróbkę mającą niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo pojazdu na drodze lub mającą nieproporcjonalnie niekorzystny wpływ na środowisko.

Komentarz