fot

Nalepka kontrolna

ed.pl Styczeń 2018 edycja styczeń 2022

Pojazd samochodowy, dopuszczony do ruchu oznacza się nalepkę kontrolną przyklejoną wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby. Na nalepce kontrolnej znajduje się numer rejestracyjny zgodny z numerem umieszczonym na tablicach rejestracyjnych i w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu.
Nie jest dozwolone aby jeden pojazd miał przyklejonych więcej nalepek kontrolnych niż jedna lub numer rejestracyjny na nalepce kontrolnej był inny niż na tablicach rejestracyjnych albo nalepka kontrolna była przyklejona w innym miejscu niż prawy dolny róg przedniej szyby.

Nalepka kontrolna nie obowiązuje z dniem 4 września 2022 r.

1. Nalepki kontrolne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.
2. Właściciel pojazdu może zachować na przedniej szybie pojazdu nalepkę kontrolną wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów.

Podstawa

Obowiązujące przepisy:

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r. Poz. 2355 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1) z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

§ 8. 1. Rejestrując pojazd, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2, organ rejestrujący wydaje:
1) dowód rejestracyjny;
2) zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne;
3) nalepkę kontrolną;
4) kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy.
2. Wzór dowodu rejestracyjnego oraz oznaczenia kodów zastosowanych w tym wzorze są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. Wzór nalepki kontrolnej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 28. 1. Numer rejestracyjny pojazdu stanowią litery i cyfry (cyfra) umieszczone na tablicy rejestracyjnej.
2. Każdemu pojazdowi przypisuje się jeden numer rejestracyjny

§ 40. 1. Pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, oznacza się nalepką kontrolną, na której jest umieszczony numer rejestracyjny pojazdu.
2. Właściciel pojazdu umieszcza nalepkę kontrolną wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.

Poprzedni zapis nie obowiązuje od 01 stycznia 2018

Warszawa, dnia 5 listopada 2014 r. Poz. 1522 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

6. 1. Rejestrując pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2–4 i § 7, organ rejestrujący wydaje:
1) dowód rejestracyjny;
2) zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne;
3) nalepkę kontrolną.
8. Wzór nalepki kontrolnej, o której mowa w art. 71 ust. 2 ustawy, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 30. 1. Pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, oznacza się nalepką kontrolną, o której mowa w § 6, na której jest umieszczony numer rejestracyjny pojazdu.
2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, oznacza się tylko jedną nalepką kontrolną, którą właściciel pojazdu umieszcza wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.
§ 37a.2. W przypadku pojazdu samochodowego konstrukcyjnie nieposiadającego szyby tylnej lub przedniej nalepkę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się odpowiednio z tyłu lub z przodu na nadwoziu pojazdu.


Ustawa

Ustawa z dnia 27 czerwca 2017 r.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
33) pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

Art. 71. 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.
2. Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną.
3. Pojazd niewymieniony w ust. 1, przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny jest dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 66.