fotos
Fot 1. eurodiagnosta.

Dodano: 17 października 2021


Światła drogowe informacje.

„Światło drogowe” oznacza światło używane do oświetlenia drogi z przodu pojazdu na dużą odległość przed pojazdem (R48).

W światła drogowe wyposaża się pojazd samochodowy (obowiązkowe), którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h.

  • Samochód osobowy
  • Samochód ciężarowy
  • Autobus
  • Pojazd samochodowy specjalny
  • Motocykl
  • Czterokołowiec (również lekki ze względu na prędkość maksymalną ograniczoną do 45 km/h)

Ponadto dopuszcza się (nie są obowiązkowe) wyposażenie w światła drogowe innego pojazdu.

  • Ciągnik rolniczy
  • Pojazd wolnobieżny
  • Motorower

Zabrania się umieszczania świateł drogowych na wózku bocznym motocykla.

Światła drogowe. ... nie mogą być włączone, jeżeli nie są włączone równocześnie światła pozycyjne przednie i tylne, światła obrysowe (jeśli pojazd jest w nie wyposażony), światła pozycyjne boczne (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) i światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną; przepisu nie stosuje się do świateł drogowych, kiedy są używane do wysyłania krótkich, przerywanych sygnałów ostrzegawczych.

Światła drogowe muszą świecić światłem barwy białej. Barwa musi być jednakowa dla wszystkich świateł drogowych ocena usterek 4.1.1.e.

Światła drogowe nie mogą pełnić funkcji świateł do jazdy dziennej poprzez zastosowanie sterownika zmniejszającego światłość tych świateł do 1/3 wartości nominalnej (moduł DRL ang. Daytime Running Lights), ponieważ są homologowane jako światła drogowe a suma światłości wszystkich świateł drogowych, nie może być mniejsza niż 30 000 cd3 (dla motocykli - 12 500 cd) ocena usterek 4.1.7.a.
3 Przy czterech światłach drogowych wymaganie to powinna spełniać przynajmniej jedna para świateł.

fotos

Fot. 2 Kontrola światłości świateł drogowych.


Światła drogowe warunki techniczne (Poz. 2022)

Barwa

Biała

Liczba świateł

Pojazdy samochodowe, z wyjątkiem motocykli

2 lub 4, ponadto jeśli pojazd jest wyposażony w 4 światła chowane, dopuszcza się 2 dodatkowe światła drogowe do ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej

Motocykle1

1 Światła pojedyncze motocykla powinny być umieszczone w podłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu, z wyjątkiem świateł drogowych i mijania umieszczonych obok siebie, które powinny być symetryczne względem tej płaszczyzny; światła występujące parami powinny być symetryczne względem podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

1 lub 2 2

2Jeżeli szerokość pojazdu przekracza 1,3 m – liczba świateł:
2 lub 4, ponadto jeśli pojazd jest wyposażony w 4 światła chowane, dopuszcza się 2 dodatkowe światła drogowe do ostrzegawczej sygnalizacji

Ciągniki

1 lub 2 *

* Jeżeli w wymaganiach określonych w tabeli stosuje się pojęcie „ciągnik”, to obejmują one wymagania dla ciągnika rolniczego i leśnego oraz pojazdu wolnobieżnego.

Rozmieszczenie

Na długości
Z przodu w taki sposób, aby wysyłane światło nie olśniewało kierującego bezpośrednio lub przez odbicie od elementów pojazdu.

Na szerokości 1

1 Światła pojedyncze motocykla powinny być umieszczone w podłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu, z wyjątkiem świateł drogowych i mijania umieszczonych obok siebie, które powinny być symetryczne względem tej płaszczyzny; światła występujące parami powinny być symetryczne względem podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

W ciągnikach rolniczych nie mogą być bliżej od bocznego obrysu niż światła mijania.

Sygnał kontrolny (kontrolka).

Włączenia

Obowiązkowy - świetlny niemigający barwy niebieskiej fotos

Połączenia elektryczne

1) powinny być włączane wszystkie równocześnie lub parami,
2) przełączenie świateł mijania na światła drogowe musi powodować włączenie co najmniej jednej pary świateł drogowych,
3) przełączenie świateł drogowych na światła mijania musi powodować równocześnie wyłączenie wszystkich świateł drogowych,
4) włączenie świateł drogowych nie jest możliwe, jeśli nie są włączone światła pozycyjne, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania jako ostrzegawczego sygnału świetlnego.

Własności świetlne.

1) powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 100 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza,

2) suma światłości wszystkich świateł drogowych nie może być mniejsza niż 30 000 cd3 (dla motocykli -12 500 cd) i nie może przekraczać 225 000 cd (dla motocykli 120 000 cd)

3 Przy czterech światłach drogowych wymaganie to powinna spełniać przynajmniej jedna para świateł.

Inne warunki

w razie wyposażenia pojazdu w cztery światła drogowe, gdy jedna z par świateł przeznaczona jest wyłącznie do świateł drogowych, dopuszcza się, aby zmieniała ona swe ustawienie w zależności od kąta obrotu kierownicy, przy czym obrót świateł powinien następować wokół osi pionowej, stosuje się to również do światła drogowego motocykla i ciągnika


Światłość i ustawienie świateł drogowych ocena stanu technicznego.

Warunki pomiaru.

Stanowisko kontrolne powierzchnia Poz. 275

Powierzchnia na której przeprowadza się badanie ustawienia reflektorów powinna być płaska i pozioma, przy czym dopuszczalne odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać:
a) 3 mm/m — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,
b) 4 mm/m — w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzajàcych badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami;

Urządzenie kontrolne SMART Magneti Marelli

Upewnij się czy głowica pomiarowa jest poziomo. Poziom wskazuje poziomica bąbelkowa umieszczona wewnątrz głowicy.
Ustaw urządzenia względem reflektora za pomocą lasera.

fotos

Fot. 3 Warunki pomiaru.

Światłość.

Pomiar światłości poszczególnych równocześnie włączonych par świateł drogowych za pomocą przyrządu do pomiaru światłości i obliczenie:
– sumy światłości,
– różnicy światłości między lewym i prawym światłem.
Uwaga: Pomiaru światłości dokonuje się przy pracy silnika na średniej prędkości obrotowej.

Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający (wynik badania technicznego negatywny):

a) Światłość co najmniej jednej pary świateł nie osiąga wymaganego minimum 30 kcd3 (12,5 kcd dla motocykla).
b) Suma światłości przekracza dopuszczalne maksimum 225 kcd.

3 Przy czterech światłach drogowych wymaganie to powinna spełniać przynajmniej jedna para świateł.

c) Różnica światłości w którejkolwiek parze świateł przekracza:
– 30% światłości większej – w przypadku gdy światłość większa przekracza 40 kcd,
– 50% światłości większej – w przypadku gdy światłość większa nie przekracza 40 kcd.

Pomiar światłości:

Przykładowy pomiar za pomocą urządzenia SMART Magneti Marelli

Przyrząd jest wyposażony w specjalny układ do kontroli światłości świateł drogowych. Kontrola ta polega na przesuwaniu fotoelementu, wbudowanego w ekran kontrolny, w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Światła drogowe mogą być zabudowane wraz ze światłami mijania w jednym reflektorze bądź też mogą występować jako niezależny reflektor.
W przypadku świateł drogowych zintegrowanych ze światłami mijania (reflektory z dwiema żarówkami lub reflektory z żarówką dwuwłóknową), należy sprawdzić, czy ślad wiązki świetlnej jest równomiernie rozmieszczony wokół środka ekranu kontrolnego.
Jeżeli tak nie jest, regulacja staje się niemożliwa, ponieważ każda zmiana ustawienia światła drogowego powoduje zmianę ustawienia światła mijania, którego ustawienie ma charakter priorytetowy.
Jeżeli wspomniane odchylenie jest znaczne, konieczne jest dokonanie wymiany żarówki.

Badanie ustawienia świateł wykonywane jest w następujący sposób:

- włączyć światła drogowe pojazdu.
- ustawić włącznik układu fotometrycznego w pozycję „światła drogowe”,
- utrzymać średnią prędkości obrotową silnika.
- przestawiając ekran kontrolny w płaszczyźnie pionowej i poziomej, obserwować wskazania miernika, doprowadzając je do maksymalnych wartości.

Suma zmierzonych wartości nie może być mniejsza od 30 kcd3 (12,5 kcd dla motocykla) i nie może przekraczać dopuszczalnego maksimum 225 kcd.

3 Przy czterech światłach drogowych wymaganie to powinna spełniać przynajmniej jedna para świateł.

Obliczyć różnicę światłości pary świateł drogowych (wpisać do kalkulatora zmierzone wartości następnie uruchomić przyciskiem oblicz) wynik obliczeń porównać z wymaganiami przepisów.

fotos

Fot. 4 Rzut światła drogowego na ekran urządzenia kontrolnego.

Kalkulator

O ile procent liczba m (mniejsza) różni się od liczby w (większej): ((w – m) / w ) * 100


Wynik:
%

Stan techniczny uznaje się za niezadowalający, jeżeli:
Różnica światłości w którejkolwiek parze świateł przekracza:
– 30% światłości większej – w przypadku gdy światłość większa przekracza 40 kcd,
– 50% światłości większej – w przypadku gdy światłość większa nie przekracza 40 kcd.

Ocena usterek 4.1.7 c.

Ustawienie.

Przy prawidłowo ustawionych światłach drogowych maksymalna wartość wskazań miernika światłości powinna przypadać na położenie „0” ekranu kontrolnego.
W przypadku stwierdzenia odchyłek, odczytać ich wielkość i porównać z wymaganiami przepisów.

Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający (wynik badania technicznego negatywny - ocena usterek 4.1.2.b-d:

Odchylenie strumienia światła drogowego w płaszczyźnie poziomej przekracza dopuszczalne granice:
20 cm na 10 m (w lewo lub w prawo).

Wartość ustawienia światła drogowego w płaszczyźnie pionowej różni się od wartości nominalnej więcej niż 5 cm na 10 m w górę lub w dół.