Luty 2024

Udostępnij
fotos

Jak liczymy czternaście dni.

Zakres

Podstawa prawna:
Poz. 141 z 2024 r. Ujednolicone Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów ...

§ 6. 6. Badania technicznego pojazdu polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w którym stwierdzono usterki, dokonuje się w zakresie ich usunięcia, jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia badania sprawdzenia dokonuje stacja, w której te usterki stwierdzono. Po wykonaniu badania polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów uprawniony diagnosta, po stwierdzeniu, że wszystkie usterki poważne oraz usterki niebezpieczne zostały usunięte, wpisuje do dowodu rejestracyjnego kolejny termin okresowego badania technicznego. Termin ten jest liczony, począwszy od daty przeprowadzenia badania, w którym stwierdzono te usterki.

Komentarz:

Z powyższego zapisu wynika, że badanie ponowne dotyczy badania okresowego, a nie okresowego lub dodatkowego.

Co za tym idzie, nie ma badania poprawkowego po badaniu dodatkowym na przykład TAXI czy L, ale i badaniu powypadkowym, które należy przeprowadzić w pełnym zakresie, pobierając ponownie pełną opłatę.

Kodeks Cywilny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm.

Art. 111.
§ 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Komentarz:

Jeśli zatem - czternastodniowy termin na wykonanie ponownego badania technicznego pojazdu należy liczyć, od dnia w którym stwierdzono usterki, pierwszym dniem terminu jest dzień następujący po dniu, w którym wykonywano BT - a nie dzień jego wykonania.