Luty 2024

fotos
Udostępnij

Sposoby obliczania terminów

Rok przestępny.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst ujednolicony).

Art. 112. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Komentarz:

Zgodnie z art. 112 k.c., termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się co do zasady z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Końcowa część art. 112 k.c. dotyczy ustalenia terminu w lutym. Co cztery lata występuje rok przestępny, w którym luty liczy 29 dni, czyli o jeden dzień więcej niż w roku nieprzestępnym, np. 2024 r. jest właśnie rokiem przestępnym. Roczny termin, którego bieg rozpoczyna się w roku przestępnym 29 lutego, upływa 28 lutego w roku nieprzestępnym. Artykuł 112 k.c. wskazuje bowiem, że gdyby dnia odpowiadającego datą dniowi początku biegu terminu w ostatnim miesiącu terminu nie było, wówczas termin upływa w ostatnim dniu tego miesiąca.

Dzień wolny od pracy.

Art. 115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Komentarz:

Kodeks Cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst ujednolicony).

Zgodnie z art. 115 k.c. Wszystkie terminy przypadające na sobotę lub w niedzielę swój bieg kończą pierwszego pracującego dnia pracy.

Prawo administracyjne

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Tekst ujednolicony).

Prawo administracyjne również zakłada, że termin przypadający w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po upływie terminu.

Zgodnie z art. 83 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym:
„§ 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy”.

Ustawa PORD określa inaczej:

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 81. Ustawy prawo o ruchu drogowym. Właściciel pojazdu ... jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego przed upływem wyznaczonego terminu.

Źródła:
www.infor.pl
poradnikprzedsiebiorcy.pl