ed.pl 24 listopada 2017

Tablice rejestracyjne.
Podstawa prawna - Rejestracja i oznaczanie pojazdów.

Poz. 1522 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

fot

Rozdział 3 Tablice rejestracyjne

§ 25. 1. Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu, z zastrzeżeniem ust. 1a-2.

3. Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową, z wyjątkiem pojazdu, o którym mowa w ust. 1a, oraz ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 2.

4. Z tyłu pojazdu umieszcza się tablicę jednorzędową albo dwurzędową w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza się tablicę rejestracyjną motocyklową przeniesioną z motocykla, który ciągnie przyczepę.

6. Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy – po lewej stronie pojazdu.

§ 26. Utrzymywanie tablic i innych oznaczeń pojazdów, o których mowa w przepisach rozdziału 4, w należytym stanie i zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.


ed.pl 12 listopada 2017

W dowodzie rejestracyjnym wyłącznie pieczątka identyfikacyjna.
Podstawa prawna - Czynności

Poz. 1088 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1) z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

fot

Załączni nr1

§ 11. 1. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, w tym pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania, wystawia się następująco:

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podpisuje się i oznacza zgodnie z następującymi zasadami:

1) dowód rejestracyjny:

c) na stronie 2 w rubryce „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO” w miejscu „mp.” – przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, jeżeli termin ten wpisuje organ rejestrujący albo pieczątkę identyfikacyjną uprawnionego diagnosty, jeżeli termin ten wpisuje uprawniony diagnosta; przepis art. 82 ustawy stosuje się odpowiednio;

Usterki istotne - ustalenie kolejnego terminu OBT po usunięciu usterek.
Podstawa prawna - Zakres

§ 6.2. W przypadku gdy w pojeździe stwierdzono usterki istotne, uprawniony diagnosta zamieszcza wpis o nich w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i określa wynik badania technicznego jako negatywny. Uprawniony diagnosta informuje posiadacza pojazdu o konieczności przeprowadzenia badania technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 6.

ust. 6. Badania technicznego pojazdu polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w którym stwierdzono usterki, dokonuje się w zakresie ich usunięcia, jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia badania sprawdzenia dokonuje stacja, w której te usterki stwierdzono. Po wykonaniu badania polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów uprawniony diagnosta, po stwierdzeniu, że wszystkie usterki zostały usunięte że wszystkie usterki istotne oraz usterki stwarzające zagrożenie zostały usunięte, wpisuje do dowodu rejestracyjnego kolejny termin okresowego badania technicznego.

Termin ten jest liczony, począwszy od daty przeprowadzenia badania, w którym stwierdzono te usterki.
Zdanie drugie nie obowiązuje w dotychczasowym brzmieniu od 13 listopada 2017r.


13 listopada 2017

Usterki drobne nie muszą być usunięte - do ponownego badania
stwierdzone podczas badania usterki - istotne, stwarzające zagrożenie, drobne

10 listopada 2017 Poz. 2089 zmiana w § 6 w: ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

ust. 6. Badania technicznego pojazdu polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w którym stwierdzono usterki, dokonuje się w zakresie ich usunięcia, jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia badania sprawdzenia dokonuje stacja, w której te usterki stwierdzono. Po wykonaniu badania polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów uprawniony diagnosta, po stwierdzeniu, że wszystkie usterki istotne oraz usterki stwarzające zagrożenie zostały usunięte, wpisuje do dowodu rejestracyjnego kolejny termin okresowego badania technicznego.

Termin ten jest liczony, począwszy od daty przeprowadzenia badania,w którym stwierdzono te usterki.

w § 4:
ust.4 otrzymuje brzmienie:
4. Po zakończeniu przeprowadzania badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru badań technicznych pojazdów, zwanego dalej „rejestrem”, wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, a także dokonuje wpisu terminu następnego badania technicznego do dowodu rejestracyjnego pojazdu, o ile jest dostępny, oraz wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.”,

14 listopada 2017 zmieniono 05 kwietnia 2018

Zatrzymywanie dowodu rejestracyjnego - diagnosta po przeprowadzeniu badania technicznego.

Podstawa prawna - Zakres
Zmiana zakresu z dnia 8 listopada 2017 r.

 • "Diagnosta" zatrzymuje DR PC i przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał - Diagnosta nie może zwrócić dowodu bezpośrednio właścicielowi pojazdu. Zmiana zakresu z dnia 8 listopada 2017 r.

  Skreślono § 5. 7. (Tryb zatrzymywania i przesyłania dowodu zawiera Art. 132. 1. Ustawy).

§ 6. 3. W przypadku gdy w pojeździe stwierdzono usterki stwarzające zagrożenie, uprawniony diagnosta zamieszcza wpis o nich w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i określa wynik badania technicznego jako negatywny. Uprawniony diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny i w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu dokonuje wpisu „zatrzymano dowód rejestracyjny nr ...”, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis § 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadkach określonych w art. 132 ust. 4 ustawy uprawniony diagnosta określa w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu warunki używania pojazdu wynikające z negatywnego wyniku tego badania technicznego, a w szczególności określa ograniczenia w zakresie przewozu pasażerów, ładunków, ciągnięcia przyczepy lub jazdy w okresie niedostatecznej widoczności.

§ 5. 7. Podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni, przesyła zatrzymany dowód rejestracyjny do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce rejestracji, wraz z kopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu

Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych - policja, diagnosta.
Podstawa prawna - Ustawa Nowość - Zmiana ustawy (zatrzymanie elektroniczne)

Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych.

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony środowiska;

2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;

4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);

Nowe brzmienie ust4.

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność lub uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Zatrzymany dokument przesyłany jest niezwłocznie organowi, który go wydał. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”,


6. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie, z zastrzeżeniem art. 133.

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Po ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) i przekazaniu informacji o ustaniu tej przyczyny przez posiadacza zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) organowi, który zatrzymał dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe), lub organowi, który go wydał, organ ten przekazuje do centralnej ewidencji pojazdów informację o zwrocie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).”,

Przed pierwszą rejestracją dowodu nie zatrzymujemy

§ 6.4. W przypadku gdy wynik badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, jest negatywny, uprawniony diagnosta, wystawiając zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem negatywnym, po stwierdzeniu, że usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska lub cechy identyfikacyjne pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, zwraca dowód rejestracyjny posiadaczowi pojazdu. Poz. 776


Ustalenie terminu kolejnego badania technicznego - po wykonaniu badania w którym stwierdzono ustanie przyczyny zatrzymania DR.

 • W przypadku zatrzymania DR przez OKRD za brak aktualnego BT- termin ten jest liczony, począwszy od daty przeprowadzenia badania.

 • W przypadku zatrzymania DR przez OKRD za usterki powstałe w wyniku zdarzenia drogowego lub stwierdzone podczas kontroli drogowej - termin nie jest ustalany (wykonanie okresowego badania technicznego jest możliwe po odzyskaniu DR lub jako odrębne badanie techniczne, wykonane na podstawie innych dokumentów ).

 • W przypadku zatrzymania DR przez SKP - termin ten jest liczony:
  Po przeprowadzeniu badania polegającego na ponownym sprawdzeniu usterek (w okresie do 14 dni w stacji, która te usterki stwierdziła)

  - począwszy od daty przeprowadzenia badania, w którym stwierdzono te usterki.
  Po przekroczeniu 14 dni lub w innej SKP - po wykonaniu okresowego badania technicznego
  - począwszy od daty przeprowadzenia badania.


Badanie techniczne pojazdu skierowanego przez OKRD za brak aktualnych badań technicznych - Co robimy po odzyskaniu DR?

Dodane: 23-03-2018 Wpis: ed.pl Autor: Dr. Łukasz.

 • Po odzyskaniu dowodu rejestracyjnego, właściciel pojazdu udaje się do SKP, w której wykonano BT w celu potwierdzenia (pieczątka) w DR.
 • a) Diagnosta dokonuje korekty wpisu tego badania w rejestrze CEP, przez zaznaczenie w programie pozycji wpis do DR
  b) Wpisuje do DR datę (data wykonania korekty i wpisu do DR)
  c) Wpisuje do DR datę w pozycji X DR termin badania techicznego (termin ustalony po przeprowadzonym badaniu okresowym).

fot

Fot: Program Patronat ITS


Termin nie dłuższy niż 14 dni od dnia badania liczy się:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)

Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Jeśli zatem - czternastodniowy termin na wykonanie ponownego badania technicznego pojazdu należy liczyć od dnia w którym stwierdzono usterki , pierwszym dniem terminu jest dzień następujący po dniu w którym wykonywano BT - a nie dzień jego wykonania.

Gaśnica samochodowa - legalizacja, termin ważności, przepisy

Więcej
foto

Zagłówki na tylnych siedzeniach nie obowiązują.

Więcej
foto

Samochody z kratką zmiany w przepisach

Więcej