Elektroniczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (instrukcje)


UWAGA: Z dniem 4 października 2020 r. SKP może dokonać zwrotu dokumentu zatrzymanego elektronicznie. Podstawa.


Obsługa elektronicznego zatrzymania dokumentów

I. Ramy formalno-prawne:

Ustawa z dnia 9 maja 2018r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 957), przewiduje zniesienie obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) i dokumentu potwierdzajqcego zawarcie polisy OC. Dane i informacje dotyczące w/w dokumentów będą sprawdzane przez organy kontroli ruchu drogowego w centralnej ewidencji pojazdow. Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2018r. powyższe rozwiązanie zostanie wprowadzone w dniu 1 października 2018r.

Konsekwencją nowej regulacji są zmiany przepisów dotyczących zatrzymywania i zwrotu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).

Główne założenia rozwiązania wynikające z przepisów:

1. Wobec DR (PC) wydanych dla pojazdow zarejestrowanych na terytorium RP, od dnia 1 października 2018r., organy kontroli ruchu drogowego będą zatrzymywać te dokumenty elektronicznie tzn. wyłącznie poprzez odnotowanie informacji o zatrzymantu dokumentu w centralnej ewidencji pojazdów. Dokument nie będzie zatrzymywany fizycznie przez organ kontroli ruchu drogowego i nie będzie przesyłany jak dotychczas do organu rejestrującego, który go wydał.

2. Zwrot dokumentu zatrzymanego elektronicznie będzie następował rownież elektronicznie, poprzez odnotowanie informacji o zwrocie w centralnej ewidencji pojazdow, po ustaniu przesłanek, które spowodowały zatrzymanie dokumentu. W tym przypadku nie będzie miało miejsca fizyczne wydanie dokumentu przez własciwy organ. O ustaniu przesłanek, które spowodowały zatrzymanie dokumentu jego posiadacz informuje organ, dokonujący zwrotu.

3. UWAGA: zwrotu zatrzymanego dokumentu może dokonać zarówno organ, który go wydał jak i organ, który go zatrzymał.

4. UWAGA: Postępowanie wobec DR (PC) zatrzymanego przez stacje. kontroli pojazdów odbywa się na dotychczasowych zasadach. Stacja kontroli pojazdów zatrzymuje fizycznie dokument i przesyła go jak dotychczas do organu, który go wydał. Organ, po ustaniu przesłanek powodujących zatrzymanie DR (PC), zwraca dokument zgodnie z dotychczasową procedurą.

5. UWAGA: Stacja kontroli pojazdów nie ma możliwości zwrotu dokumentu.

5. UWAGA: Z dniem 4 października 2020 r. SKP może dokonać zwrotu dokumentu zatrzymanego elektronicznie. Podstawa.

6. Postępowanie wobec zatrzymanego DR pojazdu wydanego za granicą odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu nie ulegają zmianie.

II. Zmiana w SI Pojazd:

Wprowadzone przepisy zostały zaimplementowane w systemie CEPiK 2.0. oraz w systemach dziedzinowych, w tym systemie teleinformatycznym rejestracji (SI Pojazd).

W zakresie Starostw efektem prac jest rozróżnienie obsługi zwrotu dokumentu zatrzymanego w sposob dotychczasowy (fizycznie) i dokumentu zatrzymanego elektronicznie. Szczegóły wprowadzonego rozwiązania zawiera Instrukcja w zakresie ,,Obstugi elektronicznego zatrzymania".

III. Najczęściej zadawane pytania dotyczące zagadnienia jazdy bez dokumentow od dnia 1 pazdziernika 2018r. oraz elektronicznego zatrzymania i zwrotu dokumentu.

1. Co zrobić, gdy mój dowód rejestracyjny został zatrzymany elektronicznie, ale nie został mi fizycznie odebrany? Czy mogę dalej jeździć?

Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) organ kontroli ruchu drogowego wydaje pokwitowanie, które może uprawniać do użytkowania pojazdu przez oznaczony w nim okres czasu, nieprzekraczajqcy 7 dni. Gdy wskazany okres czasu minie pojazdem nie można się poruszać do czasu usunięcia przyczyny, z której dokument został zatrzymany i zwrotu elektronicznie dokumentu przez organ, który go zatrzymał, lub organ, który go wydał lub SKP (Podstawa). Pokwitowanie należy zachować do momentu elektronicznego zwrotu dokumentu.

2. Kto może elektronicznie zwrócić mi dokument pojazdu?

Zwrócić dokument może organ, który go zatrzymał, lub organ, który go wydał, lub SKP (Podstawa) dopiero po ustaniu przyczyny uzasadniajqcej zatrzymanie dokumentu. W przypadku organu kontroli ruchu drogowego może zrobić to dowolna jednostka w ramach tego organu. Oznacza to, ze jesli zatrzymania dokonał np. funkcjonariusz Policji w Krakowie to zwrócić dokument, poprzez odnotowanie zwrotu w centralnej ewidencji pojazdow, może funkcjonariusz Policji w Warszawie. Podobnie jeśli zatrzymania dokonała jednostka ITD w Gdańsku to zwrotu może dokonać jednostka w Szczecinie etc.

UWAGA: Jeśli dokument zatrzymał funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego to zwrócić dokumentu nie może funkcjonariusz Policji.

Zwrotu dokumentu w każdym przypadku może dokonać również organ, który go wydał - czyli urzędnik w starostwie, w którym pojazd był zarejestrowany.

UWAGA: zwrotu dokumentu nie może dokonać diagnosta, który go zatrzymał. W tym przypadku dokument jest zwracany wyłącznie przez organ, który go wydał.

3. Jeśli mój dokument zatrzymany został przed 1 pazdziernika 2018r., to który organ może mi go zwrócić?

W sytuacji gdy dokument, został fizycznie zatrzymany przez organ kontroli ruchu drogowego przed 1 października 2018r., to może być on zwrócony wyłącznie przez organ, który go wydał - w tym przypadku aby odzyskac dokument należy udać się do Starostwa, w którym pojazd jest zarejestrowany.

4. Czy stacja kontroli pojazdów może zatrzymać dokument elektronicznie?

Diagnosta nie ma możliwości zatrzymania dowodu elektronicznie. Dokument może być zatrzymany przez diagnostę fizycznie a informacja o tym zatrzymaniu jest przekazywana do centralnej ewidencji pojazdow.

5. W jaki sposob postępować ma diagnosta w stacji kontroli pojazdów, gdy wystąpią przesłanki do zatrzymania dowodu rejestracyjnego?

Diagnosta postępuje na dotychczasowych zasadach - w przypadku wystąpienia przesłanek do zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymuje dokument i przesyła go do organu, który go wydał. Diagnosta nie ma możliwości zatrzymania dowodu elektronicznie. Nie ma również możliwości zwrotu zatrzymanego dokumentu. W tym przypadku zwrotu dokumentu może dokonać wyłącznie organ, który go wydał (właściwy starosta).

6. Jeśli dowód rejestracyjny został zatrzymany a jego posiadacz przyjdzie zgłosić w urzędzie utratę dokumentu (np. zagubienie) bez wnioskowania o wtórnik jak ma postapić urzędnik?

Urzędnik odnotowuje utratę dokumentu. Wgląd do czynności dotyczących pojazdu i dokumentu, w tym do informacji, ze przed zgłoszeniem utraty dokument został zatrzymany, jest dostępny za pomoca. funkcji ,,Anulowanie operacji CEPiK". Weryfikacja czynności dotyczących dokumentu jest konieczna przed przerejestrowaniem pojazdu i w procesie wydawania wtórnika dokumentu, w celu sprawdzenia czy przed odnotowaniem utraty dowod rejestracyjny nie był oznaczony jako ,,zatrzymany".

Tekst instrukcji udostępniło Ministerstwo Cyfryzacjii.


ed.pl

Zatrzymanie elektroniczne DR/PC za brak aktualnych badań technicznych.
W przypadku zatrzymania DR/PC z powodu upływu terminu okresowego badania technicznego, SKP przeprowadza badanie techniczne na dotychczasowych zasadach i w DR dokonuje wpisu terminu kolejnego badania. Jednocześnie SKP informuje posiadacza pojazdu o konieczności zgłoszenia się do organu, który pojazd zarejestrował lub do jednostki, która dokonała elektronicznego zatrzymania, celem potwierdzenia w centralnej ewidencji pojazdów, ustania przyczyny zatrzymania DR i usunięcia z CEP informacji o zatrzymaniu dokumentu.

UWAGA: Z dniem 4 października 2020 r. SKP może dokonać zwrotu dokumentu zatrzymanego elektronicznie. Podstawa.

fotos
Dodane: 20 sierpnia 2018.

Od 1 X 2018 r.

Bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia posiadania polisy OC

Na odejście od karania za brak dowodu rejestracyjnego przy kontroli drogowej pozwala nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym - uchwalona przez Sejm 9 maja 2018r. (Dz.U., poz.957). Dowód rejestracyjny nadal obowiązuje m.in. w Stacjach Kontroli Pojazdów, przy sprzedaży auta lub wyjeździe zagranicznym.
Od 11 lipca 2019 również użytkownicy tablic profesjonalnych będą musieli mieć przy sobie i okazywać dowód rejestracyjny. Podstawa.


fotos
Dodane: 25 listopada 2018.

Informacje

Kto może zatrzymać DR/PC

Policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej na podstawie Art. 132. Pord

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej inspekcji na podstawie Art. 134a. Pord.

Diagnosta zatrudniony w SKP na podstawie Art. 132.4. Pord

Podstawa...


Usunięto zapis o terminie trzech dni (na przesłanie zatrzymanego przez SKP dowodu)
Diagnosta zatrzymuje DR PC i przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał. Więcej...

Diagnosta nie może zwrócić zatrzymanego dowodu bezpośrednio właścicielowi pojazdu.

W tym przypadku dokument jest zwracany wyłącznie przez organ, który go wydał.


Jeśli dokument zatrzymał funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego to zwrócić dokumentu nie może funkcjonariusz Policji.

fotos
Foto: Wzór (projekt)
DR profesjonalny będzie zatrzymywany fizycznie.

DR profesjonalne od 11 lipca 2019.

W przypadku zatrzymania profesjonalnego dowodu rejestracyjnego policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej wydaje pokwitowanie. Może on zezwolić na dalsze używanie pojazdu przez okres 24 godzin, określając warunki tego używania w pokwitowaniu.