Opracował Diagnosta Piotr. Luty 2024

fotos
Fot. Junak M10.

Pojazd zabytkowy

Badanie co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

Definicja pojazdu zabytkowego ( Ustawa PoRD Art. 2. pkt.39):
pojazd zabytkowy – pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;


Badanie przeprowadza się w okręgowej stacji kontroli pojazdów w zakresie określonym w Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Opłata nie jest określona w cenniku badań technicznych, jest ustalana indywidualnie.


Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania technicznego:

1. Potwierdzenie wpisu do ewidencji pojazdów zabytkowych.

Jest dokumentem wydanym przez konserwatora zabytków, który potwierdza wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków pod określoną pozycją.

Dokument wydany jest na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dokument potwierdzający wpis do rejestru może różnić się zależnie od placówki konserwatora zabytków.

Jak uzyskać wpis do ewidencji pojazdów zabytkowych.

fotos
Fot. Przykł. Potwierdzenie 1
fotos
Fot. Przykł. Potwierdzenie 1
fotos
Fot. Przykł. Potwierdzenie 2

2. Wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi.

Wniosek składa posiadacz pojazdu.

Wypełniony wniosek zawiera kluczowe informacje (marka, model, rok produkcji oraz pozostałe dane techniczne) oraz zdjęcia pojazdu z czterech stron w formatach 13 × 18 cm lub 10 × 15 cm.

Wzór wniosku określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Marskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych. POZ.337

Wniosek do pobrania w formacie PDF.

Wniosek PDF

fotos
Fot. Przykład wniosek.
fotos
Fot. Przykład wniosek.
fotos
Fot. Przykład wniosek.
fotos
Fot. Przykład wniosek.
fotos
Fot. Przykład wniosek.
fotos
Fot. Przykład wniosek.

Rzeczoznawca samochodowy

W przypadku niektórych pojazdów szczególnie tych mało popularnych lub wyprodukowanych w niewielkich ilościach, ustalenie danych, niezbędnych do wypełnienia wniosku jest utrudnione. W takim wypadku można zlecić wykonanie opinii uprawnionemu rzeczoznawcy samochodowemu.

Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba określona w Art. 79a – PoRD.

Aktualną listę rzeczoznawców samochodowych publikuje Ministerstwo Infrastruktury.Lista do pobrania w formacie PDF.

Lista PDF

Badanie pojazdu zabytkowego

Przedmiotowe badanie zakłada przeprowadzenie analizy porównawczej stanu technicznego pojazdu w odniesieniu do wymagań określonych w przepisach w sprawie warunków technicznych oraz zgodności stanu faktycznego ze złożonym wnioskiem.

Na podstawie Art.81.11a. Ustawy PoRD.
Badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi podlega pojazd zabytkowy przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poz. 337
§ 2. 1. Badanie co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi określonymi w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, zwanych dalej „warunkami technicznymi”, polega na sprawdzeniu prawidłowości działania poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy,
oraz wykonaniu porównania stanu faktycznego pojazdu z warunkami technicznymi zgłoszonymi przez właściciela pojazdu we wniosku o przeprowadzenie badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego, składanym w stacji kontroli pojazdów ....

2. Zakres badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego określa protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 • Ogumienie
 • Światła
 • Układ hamulcowy
 • Pomiar skuteczności hamowania
 • Układ kierowniczy
 • Podwozie (zawieszenie)
 • Nadwozie
 • Instalacja elektryczna
 • Pomiar emisji spalin
 • Pomiar zadymienia
 • Pomiar hałasu zewnętrznego na postoju

Po przeprowadzeniu badania, diagnosta wydaje:

 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego (załącznik nr 3 do rozporządzenia).
 • Protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego (załącznik nr 2 do rozporządzenia).
fotos
Fot. Przykład zaświadczenie.
fotos
Fot. Przykład protokół str.1.
fotos
Fot. Przykład protokół str.2.

Ograniczenia

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania/budowy badanych układów, diagnosta określa ograniczenia opisane w dziale IV protokołu oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Dowód rejestracyjny-żółte tablice

Dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne są wydawane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu w sprawie rejestracji ...: Poz. 1847

§ 2. 1. W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego wniosek o rejestrację pojazdu na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ...

7. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację:

1) uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 16 ustawy.

fotos
Fot. Przykł. Dowód rej.
fotos
Fot. Przykł. Dowód rej.
fotos
Fot. Przykł. Tablica.