Opracowanie wspólne eurodiagnosta team 25 czerwca 2021.
fot
Fot 1.Źródło: eurodiagnosta.

Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy.

Przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA Prawo o ruchu drogowym Dz.U. Poz. 450.

Art. 81.

3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Badaniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega:

1) nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

2) zarejestrowany pojazd:

a) na którego typ wydano świadectwo homologacji typu WE pojazdu – w okresie od dnia pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego, ustalonego na podstawie ust. 5, lub

b) w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności

– z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.


Bez tablic.

Niezależnie z jakiego kraju sprowadzono pojazd i czy ten kraj należy czy nie do WE (wspólnoty europejskiej) można przeprowadzić badanie po raz pierwszy bez tablic rejestracyjnych.

Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy, pojazdu - bez tablic rejestracyjnych.

1. Pobieramy opłatę za badanie

2. Wykonujemy prerejestrację - badanie okresowe po raz pierwszy

3. Wydajemy zaświadczenie oraz DIP - wynik badania pozytywny (w uwagach zaświadczenia wpisujemy "Pojazd przedstawiono do badania technicznego bez tablic rejestracyjnych").

fot
Fot 2. Pojazd przedstawiono do badania technicznego bez tablic rejestracyjnych.
Źródło: eurodiagnosta.pl.

Przeprowadzenie badania bez tablic rejestracyjnych umożliwia zmiana zakresu z dnia 2 lipca 2015 r: Poz. 1076 § 1 ust 2)
w § 2: ust a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) identyfikację pojazdu, w tym:
b) sprawdzenie prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych pojazdu;

sprawdzenie nie dotyczy badania, o którym mowa wart. 81 ust. 3 ustawy
art. 81 ust. 3 ustawy
Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

, z wyjątkiem pojazdów zarejestrowanych czasowo na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy;”,)

Z tablicami tymczasowymi:

W przypadku przedstawienia do badania przed pierwszą rejestacją pojazdu, dla którego wydano pozwolenie czasowe i tablice tymczasowe - należy podczas badania technicznego sprawdzić stan tablic zgodnie z zakresem.

Uwaga: badanie pojazdu, dla którego wydano pozwolenie czasowe i tablice tymczasowe wykonuje się bez prerejestracji ponieważ dane tego pojazdu do systemu CEPiK wprowadził organ rejestrujący.

Należy:

  • pobrać dane z systemu CEPiK
  • wypełnić zaświadczenie oraz DIP (w wydawanym zaświadczeniu nie wpisujemy daty pierwszej rejestracji w kraju pomimo wczytania jej z CEPiK)
  • wysłać informację o wykonanym badaniu do CEPiK
  • wydać dokumenty

Datę pierwszej rejestracji w kraju „zaczytaną” z CEPiK kasujemy w programie i wydawanym zaświadczeniu, ponieważ została wpisana tylko ze względu na ograniczenie systemu rejestracji pojazdów i w związku z pow. organ rej. anulował ten wpis na odwrocie pozwolenia czasowego. Fot. 3.

fot
Fot 3.Pozwolenie czasowe
Źródło: eurodiagnosta.

Tłumaczenie dokumentów.

Zasadniczo wszystkie dokumenty pojazdu sprowadzonego z zagranicy powinny być przetłumaczone do rejestracji. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z pózn. zm. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

§ 7. 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
2. Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów ( Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 29, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356 i Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 129);


Tłumacz przysięgły:

EWELINA WOŹNIAK
Tłumacz przysięgły i konferencyjny języka niemieckiego
tel. 660 66 20 21

Biuro Tłumacza

fot
Fot 4.Tłumaczenie wzoru niemieckiego dowodu rejestracyjnego. Źródło: eurodiagnosta.

PDF