fotos

Dodano: 12 grudnia 2019. Edycja Sierpień 2022.

Dodatkowe badanie techniczne po wymianie licznika przebiegu pojazdu (drogomierza).

Obowiązek wykonania dodatkowego badania technicznego pojazdu, w którym dokonano wymiany licznika przebiegu pojazdu (drogomierza), wprowadza USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny. Poz. 870.

Wymiana drogomierza jest dopuszczalna tylko w przypadku uszkodzenia urządzenia, powodującego brak możliwości odmierzania przebiegu pojazu lub gdy jest konieczna wymiana elementu, z którym drogomierz jest konstrukcyjne związany.

Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny, przeznaczony dla danego typu pojazdu.

Pojazd musi zostać przedstawiony w terminie 14 dni od dnia wymiany drogomierza w SKP w celu przeprowadzenia właściwego badania technicznego.

Niedotrzymanie terminu, 14 dni od dnia wymiany drogomierza, nie stanowi podstawy odmowy przez stację kontroli pojazdów dokonania odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary.

Opłata: Warunkiem dokonania odczytu jest uiszczenie opłaty (50zł.) oraz opłaty ewidencyjnej.

Badaniu podlega:

Badanie przeprowadza się po złożeniu diagnoście przez właściciela lub posiadacza pojazdu pisemnego oświadczenia o wymianie drogomierza, sporządzonego na urzędowym formularzu.
Poz. 2482 (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.). Pobierz druk

Organ zobowiązany do przechowywania oświadczenia oraz sposób jego przekazywania. Poz. 2519.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia

§ 3. Stacja kontroli pojazdów, w której złożono oświadczenie, niezwłocznie przekazuje to oświadczenie właściwemu organowi, o którym mowa w § 2, bezpośrednio albo przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego.

Właściwy organ (określony zgodnie z kwalifikacją rejestracji pojazdu):

§ 2. Oświadczenie przechowuje:

 • Starosta
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 • Komenda Główna Policji
 • inne jednostki wyszczególnione w rozporządzeniu

Program PATRONAT instrukcja OBSŁUGA ODCZYTU DROGOMIERZA

fotos
Zestaw wskaźników pojazdu wyprodukowanego na rynek amerykański. Prędkościomierz wyskalowano w milach na godzinę i jednocześnie w kilometrach na godzinę. Licznik przebiegu pojazdu (drogomierz) wyskalowano w milach.

fotos
Zestaw wskaźników pojazdu wyprodukowanego na rynek europejski. Prędkościomierz wyskalowano w kilometrach na godzinę. Licznik przebiegu pojazdu (drogomierz) wyskalowano w kilometrach.

fotos
Oświadczeni po wymianie drogomierza. Druk PDF

image
Zestaw wskaźników nowa Toyota Corolla.

Nowe rozporządzenie z dnia 29 listopada 2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Poz. 2390

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

Rozporządzenie określa: szczegółowe czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, zwanego dalej „odczytem”;

Za dokonanie odczytu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. (oraz opłatę ewidencyjną).

Nie dotyczy:

Nie pobiera się z centralnej ewidencji pojazdów, danych identyfikujących pojazd w przypadku:

 • pojazdów, dla których nie jest wydawany dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe;
 • pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy;
 • pojazdów, których danych nie ma w centralnej ewidencji pojazdów.

Wprowadzenie danych do centralnej ewidencji pojazdów nie jest wymagane w przypadku:

 • dokonania odczytu drogomierza pojazdu niezarejestrowanego

Sprawdzenie prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych pojazdu, wykonuje się o ile pojazd posiada tablice rejestracyjne.

Dokument potwierdzający dokonanie odczytu drogomierza, zawierający wymagane dane zostanie opracowany przez producentów oprogramowania SKP do dnia 1 stycznia 2020 r.


Obowiązek wyposażenia pojazdu w drogomierz dotyczy:

Zgodnie z zapisem rozporządzenia o war.techn. poz.2022.(§ 11. 1. pkt.4)

 • Pojazdu samochodowego

Jednak w ustawie (akcie prawnym wyższego rzędu) podano:

Art. 81b. 1. Właściciel lub posiadacz pojazdu, pojazdu wolnobieżnego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego, który dokonał wymiany drogomierza, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wymiany tego drogomierza przedstawić pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza, o którym mowa w art. 81a zdanie drugie, wraz z jednostką miary. Przepis art. 81 ust. 13 stosuje się odpowiednio.


Pojazdy wyposażone w licznik motogodzin:

 • fot
  Koparka!
  Maszyny budowlane oraz maszyny rolnicze, posiadają licznik motogodzin.

 • fot
  Kolejka!
  Kolejka widoczna na fotografii, składa się z ciągnika Władimiriec T-25 oraz przyczepki SAM.
  (Źródło: portal sprzedajemy.pl).
  Ciągnik Władimiriec T-25 wyposażono w licznik motogodzin.
Eurodiagnosta:
W uzasadnieniu projektowanych aktów prawnych znalazły się następujące informacje:
Pojęcie „drogomierz” obejmuje zarówno drogomierz dokonujący pomiaru w kilometrach lub w milach, jak i w motogodzinach (co dotyczy np. pojazdów wolnobieżnych, wózków widłowych).
Zgodnie z intencją ustawodawcy, rozporządzenie dotyczy pojazdu, pojazdu wolnobieżnego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego. Z uwagi na powyższe projektowane rozporządzenie jest dostosowane do całej tej grupy pojazdów, niemniej jednak zakłada się, że głównymi adresatami przepisów są właściciele lub posiadacze pojazdów samochodowych.
Ważne:

Prędkościomierz musi być umieszczony w polu widzenia kierowcy, wyskalowany w km/h (kilometry na godzinę) albo jednocześnie km/h i mph (mile na godzinę).

Licznik przebiegu pojazdu (drogomierz) może być wyskalowany w km (kilometry) lub mi (mile).

Podstawa:
Poz. 2022 (Warunki techniczne Rozdział 2 Wyposażenie).


Ważne:

Odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary w czasie kontroli drogowej dokonuje organ kontroli ruchu drogowego.
Odczyt w czasie kontroli dotyczy:

 • drogomierza pojazdu
 • drogomierza pojazdu holowanego
 • drogomierza pojazdu przewożonego

Diagnosta w SKP dokonuje odczytu wskazania wymienionego drogomierza wraz z jednostką miary.

Nasze artykuły